Polityka prywatności

RODO – POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja wymagana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator: Nowesta Grzegorz Pastuch z siedzibą w Krakowie ul Facimiech 18/32  telefon 603 483 823 ,email: biuro@nowesta.pl  

Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

Polityka: niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą: każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, np. osoba odwiedzająca biuro Administratora, stronę internetową lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila.

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

W związku z prowadzoną przez siebie działalnością, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w
szczególności z RODO i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich
zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy pośrednictwa lub świadczonych w związku z tą umową usług.

Administrator zobowiązany jest do dbania, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób bezpośrednio zainteresowanych.

Jeśli dojdzie, pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, do naruszenia ochrony danych osobowych (np. `włamania na serwer, ich
utrata), Administrator informuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i
jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. 
Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu rejestrowania i dokonywania operacji na danych osobowych tylko przez osoby uprawnione.

Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności, Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • zawarcia i wykonania  umowy pośrednictwa w sprzedaży/kupnie/najmie/wynajmie nieruchomości na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO,
 • obsługi zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy, e-mail),
 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Klientem umową pośrednictwa na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO,
 • prowadzenia analiz statystycznych,
 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych,
 • prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez NOWESTA Nieruchomości samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami na
  podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO,
 • realizacji postanowień zawartych w ramach sprzedaży reklamy (m.in. banerowej, mailingu),
 • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski,
 • prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy pośrednictwa, a niepodanie danych w zakresie wymaganym
przez Administratora może skutkować odmową zawarcia umowy.

Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 • dostępu do swoich danych oraz prawo ich zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim przetwarzanie następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
  Administratora,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie jakim podstawą przetwarzania jest zgoda, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw
  przyznanych na mocy RODO.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) Administratora, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie
danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu),  inni pośrednicy współpracujący (w tym w ramach systemu MLS), notariusze.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi pośrednictwa  przez NOWESTA Nieruchomości, a następnie do momentu
przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług  pośrednictwa lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania
danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności dotyczących obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Twoje dane osobowe nie będą profilowane ani nie będą automatyczne przetwarzane ani nie będą przekazywane poza granice RP.

ZMIANY POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Powyższa Polityka obowiązuje od 25 maja 2018 r. i będzie na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres:  biuro@nowesta.pl

Szanujemy czas naszych Klientów i potencjalnych Klientów i chcemy niezwłocznie działać na ich rzecz; musimy jednak także szanować obowiązujące przepisy prawa, w tym zakresie ochrony danych osobowych.

Gdy jeszcze nie zawarłeś jeszcze z nami umowy pośrednictwa…. zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest:Administrator Danych Osobowych: Nowesta Grzegorz Pastuch ul Facimiech 18/32 30-667 Kraków,  w sprawie danych osobowych możesz się z nami skontaktować także na adres e-mail: biuro@nowesta.pl
 2. z administratorem możesz się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w następujący sposób: adres e-mail: biuro@nowesta.pl  możesz też przesłać korespondencję w tej sprawie na adres naszej siedziby jak w pkt 1;
 3. gdy skontaktujesz się z nami po raz pierwszy poprosimy się Cię o podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu/adresu e-mail; Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – mamy prawo przetwarzać dane osobowe osoby, która chce z nami zawrzeć umowę – bez tego nie będzie możliwe zawarcie umowy; gdy zawrzemy już umowę, zmieni się podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych
 4. Twoje dane osobowe zebrane w tym celu będą przechowywane maksymalnie przez okres do zawarcia umowy pośrednictwa, nie dłużej jednak niż przez 5 lat od końca roku, w którym dane nam przekazałeś;
 5. Twoje dane osobowe nie będą profilowane ani nie będą automatyczne przetwarzane ani nie będą przekazywane poza granice RP.
 6. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych.
 7. Podanie przez Ciebie danych we wskazanym wyżej celu jest dobrowolne; masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu jeśli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, w szczególności RODO;

Administrator jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą, bez zbędnej zwłoki – najpóźniej w terminie miesiąca, a jeżeli nie zamierza spełnić takiego żądania – podać tego przyczyny. W razie potrzeby termin ten może być przedłużony o kolejne dwa miesiące. Na podstawie art. 12 ust. 5 RODO, choć ww. działania Administratora są co do zasady wolne od opłat, to jeśli żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator, wykazując powyższe, może (i) pobrać stosowną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia stosownych żądanych działań albo (ii) odmówi podjęcia działań w związku z żądaniem.

Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli się upewnić, że Ty to Ty czyli odpowiednio Cię zidentyfikować i zweryfikować.

Gdy już jesteś naszym Klientem i wyraziłeś zgodę w umowie na przetwarzanie Twoich danych osobowych… zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest Administrator Danych Osobowych: Nowesta Grzegorz Pastuch ul Facimiech 18/32 30-667 Kraków, e-mail: biuro@nowesta.pl
 2. z administratorem możesz się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w następujący sposób: adres biuro@nowesta.pl, możesz też przesłać korespondencję w tej sprawie na adres naszej siedziby jak w pkt 1;
 3. podane przez Ciebie w umowie Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i b) RODO – mamy prawo przetwarzać dane osobowe osoby, która wyraziła na to wyraźną zgodę w określonym celu i/lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy.
 4. Twoje dane osobowe zebrane w tym celu będą przechowywane maksymalnie przez okres obowiązywania umowy pośrednictwa, nie dłużej jednak niż przez 5 lat od końca roku, w którym dane nam przekazałeś;
 5. Twoje dane osobowe nie będą profilowane ani nie będą automatyczne przetwarzane ani nie będą przekazywane poza granice RP.
 6. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych.
 7. Podanie przez Ciebie danych we wskazanym wyżej celu jest dobrowolne; masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu jeśli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, w szczególności RODO;

Administrator jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą, bez zbędnej zwłoki – najpóźniej w terminie miesiąca, a jeżeli nie zamierza spełnić takiego żądania – podać tego przyczyny. W razie potrzeby termin ten może być przedłużony o kolejne dwa miesiące. Na podstawie art. 12 ust. 5 RODO, choć ww. działania Administratora są co do zasady wolne od opłat, to jeśli żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator, wykazując powyższe, może (i) pobrać stosowną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia stosownych żądanych działań albo (ii) odmówi podjęcia działań w związku z żądaniem.

Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli się upewnić, że Ty to Ty czyli odpowiednio Cię zidentyfikować i zweryfikować.

 

Pliki cookies

Strona www.nowesta.pl zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Strona www.nowesta.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp. Strona www.nowesta.pl wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony a także do badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy nie noszą znamion zachowań robotów.;

możliwości przeglądania ofert i zapoznawania się z pozostałą zawartością strony Strona www.nowesta.pl

Strona www.nowesta.pl stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony www.nowesta.pl (poprzez wejście na inną stronę lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych z plików cookies jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit a). Podanie danych osobowych w tych celach jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Ciebie w ramach korzystania ze strony internetowej www.nowesta.pl Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu. Dane te będą przetwarzane tak długo, dopóki nie cofniesz zgody, do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług naszych stron internetowych lub nie zmienisz ustawień przeglądarki – Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies).

Twoje dane osobowe wynikające z cookies nie będą automatycznie przetwarzane ani nie będą przekazywane poza granice RP.

Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawiona na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

Obok plików cookies strona www.nowesta.pl może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP Klienta, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której Klient wszedł na Witrynę. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników strony www.nowesta.pl. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Klienta danymi osobowymi.

Podstawą przetwarzania tej kategorii danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – brak odpowiednich informacji może uniemożliwiać ocenę poprawności działania strony internetowej www.nowesta.pl i jej funkcjonalności oraz może uniemożliwiać efektywne jej pozycjonowanie. Dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług naszych stron internetowych.

Compare listings

Porównać